آزمون انلاین
آزمون کتابخوانی دانشجویان جدید الورود98 - معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه
نام و نام خانوادگی دانشجو:
شماره دانشجویی:
رشته دانشگاهی:
1.  دربرقراری ارتباط با دیگران، پذیرش الگوهتی رفتاری و فرهنگی دیگران به جای تکیه بر نقاط مثبت خویش، نشان از کدام ویژگی در وجود انسان است؟
2.  بهترین واکنش در برابر بی تعهدی و عدم مسئولیت پذیری دوست و هم اتاقی در خوابگاه چیست؟
3.  هرگاه در بیان انتقاد از دوست و هم اتاقی، او پرخاشگری نماید، روش مناسب برخورد با وی چیست؟
4.  چگونه می توان با نظرات و عقایدی که به نظر ما صحیح نیستند، مخالف کرد؟
5.  داستان حضرت موسی (ع) و دختران حضرت شعیب (ع) در کدام سوره قرآن کریم آمده است؟
6.  خداوند متعال در توصیف راه رفتن دختر حضرت شعیب، کدام ویژگی را به عنوان خصوصیت برجسته او ذکر میکند؟
7.  این حدیث شریف از کدام یک از معصومین (ع) می باشد؟ " کسی که نفس شرافتمند و با عزتی دارد، هرگز آن را با پلیدی گناه خوار و پست نمی کند"
8.  این عبارت، تعریف کدام واژه است؟ "تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت"
9.  این جمله از کیست؟ " هر وضعیت درونی، انعکاسی بیرونی و محیطی دارد و هر وضعیت محیطی، بازتاب درونی"
10.  این نکته که " در هنگام مطالعه درباره موضوعی خاص، بهتر است خود را در حال و هوای مخصوص آن قرار داد" اشاره به کدام یک از عوامل موثر در حفظ تمرکز دارد؟
11.  بهترین حالت تمرکز ذهن چه زمانی است؟
12.  بهترین روش جلوگیری از حواس پرتی و مقابله با افکاری که در حین مطالعه به سراغ ذهن می آید، چیست؟
13.  در سفارش امام امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع)چه چیزی، چنان با ارزش شمرده شده است که هیچ چیزی با آن برابری نمی کند؟
14.  امام امیرالمونین علی (ع)، ریشه درمان دردهای معنوی انسان را در چه چیزی بیان می فرمایند؟
15.  حدیث شریف ذیل، ناظر بر کدام یک از آسیب های روابط دختر و پسر است؟"حب الشی ء یعمی و یصم"
16.  از علایم انفعال در مواجهه با رفتار بد دیگران کدام یک می باشد؟
17.  خواندن اجمالی یک مطلب یا متن که از شیوه های تقویت تمرکز هست، مبتنی بر چیست؟
18.  براساس تحقیقات انجام شده، افرادی که قبل از ازدواج با یکدیگر رابطه داشته اند، بعد از ازدواج در حل مشکلات خود عاجزند، زیرا که؟
19.  نتیجه تحقیقات دانشمندان ژاپنی در بررسی عوامل موثر بر تمرکز در حین مطالعه چه چیزی رو نشان می دهد؟
20.  برخورد منفعلانه و نیز پرخاشگرانه در مواجهه با درخواست های غیر منطقی دیگران ، نشان از چیست؟بروزرسانی کد امنیتی